Baby安爆炸般的粉嫩诱惑来袭40PBaby安推女神

Baby安爆炸般的粉嫩诱惑来袭40PBaby安推女神

心主血脉,取之而得者,即荣分之浮也。然五苓治水之蓄而不行,故专渗泻以利水,而微发其汗,使水从下而去也;此方治水之动而不居,故备举辛温以散水,而大发其汗,使水从外而出也。

桂枝二麻黄一汤者,重解风而轻于散寒也。发阳明胃经之汗,即当顾虑阴津,以胃中藏津液故也。

以汗后复□,故为阳气重也。脉浮,故知汗出解也。

伯高答曰∶天圆地方,人头圆足方以应之。曰:可与小承气,微和胃气,勿令大泄下。

循胁里,出气街,绕毛际,横入髀厌中。此则水邪留于中,心腹□下痞满□痛,三焦升降之气阻隔难通。

 一 古人姓氏,有传记详明者,昭昭可考,若仅书其字,则无从知其名矣,夫以其人竭虑殚精,久而泯其□,所不忍也,故于无考者,书其字,可考者书其名,论曰:余每览越人入虢之诊,望齐侯之色,未尝不慨然叹其才秀也!怪当今居世之士,曾不留神医药,精究方术,上以疗君亲之疾;下以救贫贱之厄;中以保身长全,以养其生。 甘遂、芫花、大戟三味,皆辛苦气寒而禀性最毒,并举而用之,气味相济相须,故可直攻水邪之巢穴,决其渎而大下之,一举而患可平也。

Leave a Reply